14. 10. 2019.

Pravila komentarisanja

Korisnicima portala RIC strogo je zabranjeno pozivanje na mržnju ili diskriminaciju bilo koje vrste, na govor mržnje, objavljivanje sadržaja koji je vulgaran, uvredljiv, rasistički.

Zabranjeno je reklamiranje usluga i proizvoda, objavljivanje komentara u tuđe ime, lažno predstavljanje, slanje informacija za koje korisnik portala zna da su lažne. Objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala. Kršenje „autorskih prava“.

Svesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili podatke koji mogu štetiti radu softvera i hardvera portala i druge telekomunikacijske opreme.